Навчальна програма курсу

“Політика і права людини в Україні ”

Права людини: витоки, сутність, класифікація.

Ознайомлення із основними проблемами курсу «Політика і права людини в Україні»; аналіз природи і особливостей основних прав і свобод людини і громадянина, їх специфікою в різні історичні періоди. Введення понять «права і обов’язки людини і громадянина», спільне і відмінне у цих категоріях.

Ґенеза уявлень і перших спроб осмислення проблеми природніх прав людини у міфології, християнстві, середньовічній культурі, в періоди Просвітництва і епохи Відродження, Нового часу. Діяльність ООН по розробці Міжнародних стандартів в галузі прав людини і громадянина. Формування ідей про права особистості в українській історії: історичний огляд. Спроби вирішення питання прав людини в ході української національної революції 1917 року. Права людини у «сталінському розумінні». Реалізація прав людини у повоєнній УРСР. Права людини в Україні в умовах незалежності.

Реалізація прав і свобод людини в контексті розвитку держави

Права людини як фактор стратегії і стійкого розвитку демократичних держав світу і України, зокрема. Аналіз різних наукових підходів щодо проблеми взаємодії влади і права в нових умовах суспільного розвитку, таких як глобалізація, входження України в Раду Європи, ратифікація Україною великої кількості міжнародних договорів і, відповідно, необхідність їх виконання, створення міжнародної системи моніторингу за дотриманням прав людини з боку міжнародних організацій.

Поняття концепції «стійкого розвитку держав».Діяльність Комісії по навколишньому середовищу та розвитку у 1992 році, перші програмні документи концепції. Обставини, що негативно впливають на стійкий розвиток держав: міжконфесійні та міжнаціональні конфлікти. Проблема стійкого розвитку для держав перехідного періоду.

Права людини як фактор стратегії і стійкого розвитку держави. Діяльність національних інститутів захисту прав людини, міжнародно-правових інститутів. Поняття «відкритого» і «закритого» суспільств, реалізація механізмів дотримання прав і свобод людини і громадянина у суспільствах цих типів.


9154672770812062.html
9154716024947166.html
    PR.RU™