Массасы 14 г этилен қатарының көмірсутегі 32 г бромды қосып алатынын еске алып, осы қатардың қай көміртегісі екенін табыңыз

????? С5Н10

????? С4Н8

????? С2Н4

????? С3Н6

????? С6Н12

##### Төмендегі өзгерістер схемасындағы А,В,С әріптерімен қандай қосылыстар жасырын белгіленіп тұр

КМnО4 НСІ НСІ

С2Н4 А В С

Жауапты А,В,С, алыну ретімен төмендегі қосылыстар нөмірлерімен көрсетіңіз

1. Этанол; 2. 1,1–дихлорэтан; 3. 1,2–дихлорэтан; 4. 2-хлорэтанол; 5. 1,2-этандиол; 6. Хлорэтан;

????? 523

????? 543

????? 563

????? 526

????? 253

##### С - Н σ – байланысы бойынша қаныққан көмірсутектерге тән реакция типі

????? орынбасу

Осылу

Гидратациялау

Полимеризациялау

????? гидрлеу

##### Азот бойынша тығыздығы 1,5 тең, ол жанғанда көміртек (ІV) оксиді мен судың бірдей мөлшерлері түзілетін көмірсутектердің молекулалық формуласы

????? С2Н4

????? С2Н6

????? С3Н8

????? С3Н6

????? С3Н4

##### Массасы 30 г болатын этан жанғанда түзілетін көміртек (ІV) оксидінің моль саны тең

????? 1,5

????? 2,0

????? 1,0

????? 3,0

????? 0,2

##### Массасы 60 г этан жанғанда неше моль көміртек (ІV) оксиді түзіледі

????? 5 моль

Моль

Моль

Моль

????? 3 моль

##### Сутек бойынша тығыздығы 15 тең, құрамында 80% көміртек 20 % сутек бар заттың молекулалық формуласы

????? СН4

????? С2Н4

????? С2Н6

????? С2Н2

????? С3Н4

##### sp – гибридтенуге көміртек атомына қандай валенттік бұрыш сәйкес келеді

????? 180о

????? 120о

????? 109о

????? 108о

????? 45о

##### Бутен-1 мен бутен-2 –нің бір-бірінен айырмашылығы неде

????? көмірсутек атомдарының санымен

Көмірсутек тізбегінің тармақталуымен

Ос байланыстың орналасу орнымен

Салыстырмалы молекулалық массасымен

????? айырмашылығы жоқ

##### Этиленді көмірсутектердің гомологиялық қатарына қандай жалпы формула сәйкес келеді

????? СnН2n

????? СnН2n-2

????? СnН2n+2

????? СnН2n-4

????? СnНn-2

##### Реакциялардың қайсысы Кучеров реакциясына сәйкес келеді

????? С2Н2 + НОН → СН3-СОН

????? С2Н2 + 4 [О] → НООС - СООН

????? С2Н2 + НСN → СН2 = СН - СN

????? С2Н2 + Н2 → С2Н4

????? С2Н2 + НСІ → СН2 = СН - СІ

##### Гидрогендегенде этан түзетін қосылыс

????? этилен

Метилен

Пропилен

Метилпропен

????? диметилэтилен

##### 520 г ацетиленді этанға дейін тотықсыздандыруға қажет сутегінің қалыпты жағдайдағы көлемі

????? 448 л

Л

Л

Л

????? 672 л

##### 2-метилбутеннің формуласына сәйкес жалпы формула

????? СnН2n

????? СnН2n-2.

????? СnН2n+2

????? СnН2n-6

????? СnН2n+1

##### Хлорсутектің пропенмен әрекеттесуі

????? қосылу реакциясына жатады

Орынбасу реакциясына жатады

Тотықсыздану реакциясына жатады

Гидрогендеу реакциясына жатады

????? галогендеу реакциясына жатады

##### 2,3-диметилбутеннің бруттоформуласына сәйкес жалпы формула

????? СnН2n

????? СnН2n-2.

????? СnН2n+2

????? СnН2n-6

????? СnН2n+1

##### Ацетиленмен әрекеттесіп, винилхлорид түзетін қосылыс

НСІ

????? О2

????? Н2

????? Н2О

????? СІ2

##### Ацетиленнің формуласына сәйкес келетін жалпы формула

????? СnН2n-2

????? СnН2n

????? СnН2n+2

????? СnН2n-6

????? СnН2n+1

##### 1 моль пропан 1 моль хлормен әрекеттескенде түзілетін қосылыс

????? хлорпропан

Хлорэтан

Дихлорэтан

Хлорметан

????? дихлорпропан

##### Мына қосылыстар берілген: С2Н6, С2Н2, С3Н6 , С3Н8, С4Н10 . Этиленнің гомологы болатын қосылыстың молекулалық массасы

????? 42

????? 26

????? 30

????? 44

????? 58

##### 2-метилпропанолға Н2SО4-ті қосып қыздырғанда түзілетін қосылыс

????? этилен

Пропилен

Бутилен

Изобутилен

????? бутадиен

##### Мына қосылыстар берілген: : С2Н6, С2Н2, С2Н4 , С6Н6, С6Н14 . Бір қос байланысы бар қанықпаған көмірсутегінің мольдік массасы

????? 28 г/моль

Г/моль

Г/моль

Г/моль

????? 86 г/моль

##### Гидрогендегенде пропан түзетін қосылыс

Пропилен

Этилен

????? метилен

Метилпропен

????? диметилэтилен

##### Н2О – дың этинмен әрекеттесуі

????? қосылу реакциясына жатады


9153980319281415.html
9154032371857885.html
    PR.RU™